Vereniging - wet op vrijwilligerswerk

Wet betreffende de rechten van de vrijwilligers

Voor de werking van De Alsembloem wordt er beroep gedaan op de vrijwillige en onbezoldigde inzet van tal van bestuursleden, leden en sympathisanten. Deze vrijwillige inzet voor de vereniging valt onder de Wet betreffende de rechten van de vrijwilligers van 3 juli 2005. Vrijwilligerswerk gebeurt uit vrije wil, dat is één van de basisprincipes. Maar aan het woord ‘vrijwillig’ het woord ‘vrijblijvend’ koppelen is echter fout. Vrijwilligerswerk is helemaal niet vrijblijvend, het houdt een engagement in. De vrijwilliger én de organisatie aanvaarden een aantal rechten en plichten ook als ze niet op papier staan. Zo is de vrijwilliger er toe gehouden de hem/haar toegekende taken als een goede huisvader/moeder uit te voeren. Anderzijds is de organisatie bijvoorbeeld verplicht een verzekering af te sluiten voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie voor de risico’s van het vrijwilligerswerk en is zij verplicht bepaalde basisinformatie aan de vrijwilligers mee te delen. In het kader van deze wet brengen wij daarom de onderstaande punten onder de aandacht van onze vrijwillige medewerkers.

N.B. Toneelspelers worden tijdens repetities en opvoeringen beschouwd als leden van de vereniging die hun hobby komen uitoefenen en vallen dus niet onder de vrijwilligerswet. De mensen achter de toog, de poetsploeg, decorploeg e.d. zijn wel vrijwilligers (ook als ze op andere momenten toneelspeler zijn).

Basisinformatie voor vrijwilligers

De sociale doelstelling van De Alsembloem

Volgens onze statuten werd De Alsembloem opgericht op 2 maart 1890 onder de kernspreuk: ''Bitter in de mond, maakt het hart gezond”. Zij heeft tot doel bij te dragen tot de “culturele verheffing van het volk bij middel van het toneelspel, los van alle politieke en godsdienstige overwegingen”.

Het juridisch statuut van De Alsembloem

De Alsembloem is een feitelijke vereniging. Het gaat bijgevolg om een vereniging van individuele personen, die als dusdanig geen bezittingen of rechtspersoonlijkheid heeft. De bezittingen zijn als het ware de medeëigendom van alle leden. Anderzijds is het zo dat alle leden individueel kunnen aansprakelijk gesteld worden bij het niet-nakomen van de aangegane verbintenissen en afspraken.
De lijst met bestuursleden is terug te vinden op de pagina “Bestuur”.

De verzekering

Via OPENDOEK vzw, de overkoepelende organisatie van amateurtoneelverenigingen in Vlaanderen, is De Alsembloem bij KBC als groep verzekerd voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en voor rechtsbijstand.
Daarnaast worden leden of medewerkers die meer dan 10 dagen per toneelseizoen meewerken aan activiteiten van De Alsembloem, ook als individu aangesloten bij OPENDOEK. Als lid van OPENDOEK ben je verzekerd voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.
Medewerkers die occasioneel (maximaal 10 dagen per toneelseizoen) meewerken, kunnen bij OPENDOEK verzekerd worden als tijdelijke helper. Anderzijds biedt de provincie Vlaams-Brabant sinds kort ook een verzekering vrijwilligerswerk aan (via Dexia), via dewelke vrijwilligers kunnen verzekerd worden voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Als erkende vrijwilligersorganisatie kan De Alsembloem op die manier jaarlijks in principe (in functie van onder andere budgetten ter beschikking gesteld door de Nationale Loterij) een aantal vrijwilligersdagen gratis laten verzekeren. Deze verzekering via de provincie Vlaams-Brabant biedt dus een alternatief voor het verzekeren van occasionele medewerkers.

N.B. Hoewel toneelspelers niet beschouwd worden als vrijwilligers in het kader van de “Wet betreffende de rechten van de vrijwilligers” en niet kunnen verzekerd worden via de verzekering vrijwilligerswerk van de provincie Vlaams-Brabant, kunnen ze uiteraard wel aangesloten worden bij OPENDOEK en op die manier genieten van de verzekering daar.

De onkostenregeling

Vrijwilligerswerk gebeurt onbezoldigd, dat is één van de basisprincipes. Er kan dus geen loon uitbetaald worden. Toch is het mogelijk voor een organisatie - maar uiteraard niet verplicht - onkosten die de vrijwilliger heeft gemaakt terug te betalen. Dit kan volgens de wet op twee manieren: via het systeem van de vaste (forfaitaire) kosten of via werkelijke kosten. Bij het uitbetalen van forfaitaire onkostenvergoedingen gelden er maxima per dag en per jaar (deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd). Dergelijke maxima gelden niet bij het terugbetalen van werkelijke onkosten. In dat laatste geval moeten de onkosten wel effectief aangetoond worden via bewijsstukken (en moeten deze bewijsstukken bewaard worden in de boekhouding van de vereniging). Verenigingen kunnen zelf kiezen welke van de twee regelingen voor onkostenvergoeding ze willen volgen. Hierbij mag er binnen eenzelfde kalenderjaar per vrijwilliger wel maar één van de twee regelingen gebruikt worden (merk op dat dit laatste ook geldt voor vrijwilligers die actief zijn in meer dan één vrijwilligersorganisatie). Tenzij het bestuur er in bepaalde gevallen anders zou over beslissen, wordt er binnen De Alsembloem in principe gewerkt met het terugbetalen van werkelijke kosten. Het gaat hier bijvoorbeeld over het terugbetalen van aankopen van materiaal voor decor of rekwisieten die leden voor De Alsembloem gemaakt hebben.

De geheimhoudingsplicht

Art. 458 van het strafwetboek stelt dat “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank”.
Volgens de wet op het vrijwilligerswerk zijn alle vrijwilligersorganisaties er toe gehouden hun vrijwillige medewerkers te melden dat er in het kader van dit artikel 458 van het strafwetboek geheimhoudingsplicht geldt voor de informatie/geheimen die hen in het kader van hun vrijwilligerswerk worden toevertrouwd.

Bijkomende online informatie over vrijwilligerswerk

©2012• De Alsembloem • Laatste update van deze pagina op 15-03-2009